ประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐น. นายอุทิศ บุญช่วย พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม
โดยมีวาระชี้แจงข้อราชการต่างๆ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ