ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครปฐม เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครปฐม เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ในการนี้ นายอุทิศ บุญช่วย พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ในประเด็น
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ต่อที่ประชุมทราบด้วย