ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดนครปฐม ๔/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐น. นายอุทิศ บุญช่วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดนครปฐม ๔/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ 
ศาลากลางจังหวัดนครปฐมโดยมีวาระเพื่อพิจารณาเรื่องการกลั่นกรองคุณสมบัติและวงเงินในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่สมควรได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบว่าด้วยการนั้น (พมจ./บพด./ศคพ.)