ประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม จัดประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในที่ประชุม
เรื่องเพื่อทราบ ๑.คำสั่งคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและแผนงานการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ที่ ๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบาย
และแผนการพัฒนาที่อยู๋อาศัย ระดับจังหวัด ๒.รายงานข้อมูลผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน
ด้านที่อยู่อาศัย จังหวัดนครปฐม ๓.ผลการดำเนินงานด้านที่อยู่อาศัยของหน่วยงาน
/องค์กร จังหวัดนครปฐม