ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๓๐น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครปฐมโดยมีนาย ภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานการประชุม เรื่องพิจารณา ๑.พิจารณาอนุมัติช่วยเหลือครอบครัวเด็ก กรณีสงเคราะห์รายบุคคล ครอบครัวหรือครอบครัวอุปถัมภ์ จำนวน ๑๗ ครอบครัว ช่วยเหลือเด็ก ๓๔ ราย เป็นเงิน ๒๓๖,๐๐๐ บาท๒. พิจารณาอนุมัติสนับสนุนโครงการแก่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนที่เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ส่งพิจารณาอนุมัติ ๑ โครงการ โครงการพัฒนาครอบครัวคิดดี (KIDS DEE) เป็นเงิน ๑๑๗,๐๔๐ บาท