ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณชีวิตคนพิการจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐น. สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณชีวิตคนพิการจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครปฐมโดยมีนาย ภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานการประชุมเรื่องพิจารณา ๑.พิจารณาอนุมัติสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่โครงการทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท ๒.การขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจากกองทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน ๓๘ ราย เป็นเงิน ๑,๖๑๗,๐๐๐ บาท