แบบสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย รายครัวเรือน

https://drive.google.com/file/d/1lGh5uYdwLNEd-5yg5U981oVw1Ubgsk6Q/view?usp=sharing