โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานเปิดงานโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ วัดโคกเขมา ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐมในการนี้ นายอุทิศ บุญช่วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม พร้อม”ทีม ONE HOME พม.นฐ” (พมจ./ศคพ./ บพด.) ได้มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน ๑๐ รายๆละ ๑,๐๐๐ บาท มอบเงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน ๑๐ รายๆละ ๑,๐๐๐ บาทโดยการโอนผ่านทางธนาคาร
และภายในงาน ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ออกบูธบริการให้คำปรึกษา แนะนำภารกิจ แจกสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว / สิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ ฯลฯ