โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนงานศูนย์บริการคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอุทิศ บุญช่วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนงานศูนย์บริการคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 กิจกรรมอบรมการใช้งานระบบขอรับเงินสนับสนุนโครงการผ่านระบบอิเล็คทรอนิคส์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะทำงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป วิทยากร และเจ้าหน้าที่ จำนวน 60 คน