Category Archives: ข่าวกิจกรรม

งานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น นายอุทิศ บุญช่วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม พร้อมข้าราชการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมวางพวงมาลาใน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ซุ้มพุทธมามกะ องค์พระปฐมเจดีย์ โดยนายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีฯ

วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด ” ZERO TOLERANCE คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต “

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น.นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในกิจกรรมแสดงพลังการต่อต้านการทุจริต ณ ลานอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม และเวลา 09.30 น. เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด ” ZERO TOLERANCE คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย ในการนี้ นายอุทิศ บุญช่วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น นายอุทิศ บุญช่วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี ๒๕๖๑ ณ อาคารปฐมสัมมาคารอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีฯ

มอบเกียรติบัตรเนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดี ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น นายอุทิศ บุญช่วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ลงมอบเกียรติบัตรเนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ให้แก่ นายเอกราช ศรีจงใจ ณ โรงเรียนสถาพรวิทยา พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรอาทิเช่น การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เลี้ยงไส้เดือนเพื่อนำมาผลิตปุ๋ย และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โรงสีข้าว เป็นต้น

“วันรวมน้ำใจให้กาชาด”

วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอุทิศ บุญช่วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐมและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ร่วมงาน “วันรวมน้ำใจให้กาชาด” ประจำปี ๒๕๖๑ และมอบพัดลมตั้งพื้นจำนวน ๒ ตัว ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม