Category Archives: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย รายครัวเรือน

https://drive.google.com/file/d/1lGh5uYdwLNEd-5yg5U981oVw1Ubgsk6Q/view?usp=sharing

ดาวน์โหลดฟอร์ม

NameSizeHits
แบบรายงานสถานการณ์สังคมของท้องถิ่น (อปท.1)176.5 KiB86
KTB96.1 KiB43
การดำเนินมาตรการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2.4 MiB67
การประชุมเพื่อชี้แจงการให้ความช่วยเหลือฯ อปท 62 ใหม่1.8 MiB176
การสรรหาและคัดเลือกผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน3.6 MiB240
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด1.1 MiB250
คำขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ กรณีมูลนิธิ หรือสมาคม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐1.3 MiB124
คำขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ กรณีองค์กรภาคเอกชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐4.2 MiB99
คู่มือการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี540.5 KiB49
คู่มือรายงานสถานการณ์สังคมของท้องถิ่น (อปท.1) 34.2 KiB42
ค่าจัดจ้างทำเอกสารเพื่อประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการ ศปคม.จังหวัดนครปฐม ครั้งที่2/2562145.7 KiB16
ค่าจัดซื้อกายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ (รถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ)90.1 KiB14
จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ hp107.7 KiB16
จัดจ้างทำป้ายไวนิลในการจัดประชุมติดตามหนี้ค้างชำระผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ และสร้างความรู้ความเข้าใจการชำระหนี้ในส่วนภูมิภาค 2562139.5 KiB13
จัดจ้างทำเอกสารเพื่อประกอบการประชุมติดตามหนี้ค้างชำระผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ และสร้างความรู้ความเข้าใจการชำระหนี้ในส่วนภูมิภาค 2562147.0 KiB19
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนเมษายน 2562117.4 KiB14
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนังงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์92.0 KiB100
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคัดเลือกองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐหรือองค์กรภาคประชาสังคม และองค์กรภาคธุรกิจเอกชนของประเทศไทยเข้ารับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 4 ประจำปี 25621.5 MiB28
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน220.4 KiB1068
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน กบ6123 นครปฐม133.6 KiB19