แนะนำหน่วยงาน

อัตรากำลัง

การให้บริการ

ยุทธศาสตร์ / โครงการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มต่าง ๆ

เกี่ยวกับกระทรวง

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนที่สำนักงานฯ

ข้อมูลพื้นฐาน

เด็ก

หอพัก

สถานรับเลี้ยงเด็ก / สถานสงเคราะห์ / สถานคุ้มครอง

สภาเด็กและเยาวชน

สตรี

คนพิการ

เอดส์

ผู้สูงอายุ

อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ(อพม.)

อาสาสมัครดูแลคนพิการ(อพมก.)

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุฯ(อผส.)

สมาคมฌาปนกิจฯ

องค์กรเครือข่าย

องค์กรสาธารณประโยชน์

ผลการดำเนินงาน

ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด POC

แบบฟอร์มต่าง ๆ  ที่ใช้ในการติดต่อ
1.   ด้านเด็กและเยาวชน
1.1 บุตรบุญธรรม
แบบหลักฐานที่ต้องเตรียมในการขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
-  แบบคำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (บธ.4)
-  แบบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้มีอำนาจ (บธ.5)
-  แบบรายงานการสอบสภาพครอบครัว (บธ.7)
1.2 การสงเคราะห์เด็กในครอบครัว
แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
แบบขอรับการช่วยเหลือเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์
-  แบบสอบข้อเท็จจริง สงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว
1.3 หอพักเอกชน
-  แบบคำร้องหอพัก
แบบคำขออนุญาตตั้งหอพัก (แบบ พ.1)
แบบคำขอเป็นผู้จัดการหอพัก (แบบ พ.2)
แบบบันทึกการตรวจสอบสุขลักษณะอาคารสถานที่
1.4 สถานแรกรับเลี้ยงเด็กเอกชน / สถานคุ้มครอง /สถานสงเคราะห์
-  คำขออนุญาตจัดตั้งสถานแรกรับเด็กหรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
2.   ด้านคนพิการ
2.1 การขอจดทะเบียนคนพิการและต่อสมุดคนพิการ
-  แบบหลักฐานที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนคนพิการ
แบบเอกสารรับรองความพิการ
แบบสมุดจดทะเบียนคนพิการ
แบบใบคำร้องขอดำเนินการเรื่องทะเบียนคนพิการ
-  หนังสือรับรองผู้พิการเห็นโดยประจักษ์
2.2 กู้ยืมเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
-  แบบข้อปฏิบัติการยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงิน
-  แบบใบประมาณการค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ
-  แบบคำรับรองของผู้บังคับบัญชาผู้ขอรับเป็นผู้ค้ำประกันฯ
-  แบบหนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรม
2.3 การเข้ารับการฝึกอาชีพคนพิการ
แบบใบสอบประวัติคนพิการ
-  แบบใบสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพ
แบบใบสอบข้อเท็จจริง
แบบสอบประวัติผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ
3.   ผู้ป่วยเอดส์
แบบฟอร์มผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
4   ผู้สูงอายุ
แบบสอบถามข้อมูลการจัดการศพผู้สูงอายุ
    -  แบบช่วยเหลือผู้สูงอายุ  ตามกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครองการส่งเสริม และการสนับสนุนการจัดที่พักอาศัย อาหาร และเครื่องนุ่งห่ม ให้ผู้สูงอายุตามความจำเป็นอย่างทั่วถึง
-  แบบช่วยเหลือผู้สูงอายุ ถูกทารุณกรรมฯ
-  แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ 

-  สัญญากู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ ประเภทการกู้ยืมรายบุคคล

-  สัญญากู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุประเภทเงินกู้ยืมเป็นรายกลุ่ม

-  หนังสือค้ำประกันการกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุประเภท การกู้ยืมรายบุคคล

-  หนังสือค้ำประกันเงินกู้กองทุนผู้สูงอายุประเภทเงินกู้ยืมเป็นรายกลุ่ม

-  หนังสือยินยอมคู่สมรส

-  สัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ

5. อื่น ๆ
-  ใบสำคัญรับเงิน  (แบบ  5)
-  ใบรับมอบสิ่งของ
 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวีดนครปฐม 
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ถนนบางเตย - ดอนยายหอม  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดนครปฐม 73000
โทร. 0 3434 0015 - 7       Email :
nakhonpathom@m-society.go.th